Bildiri Gönderimi


41.Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi için bildiri gönder

27.Ulusal Çocuk Cerrahisi Hemşireliği Kongresi için bildiri gönder

Bildiri Özeti Hazırlama Kuralları

1. Genel Kurallar

Tüm bildiri özetleri çevrimiçi olarak bildirim.org sitesi üzerinden toplanacaktır. Bildirilerin Türkçe ve İngilizce olarak hazırlanması gerekmektedir. Her bildiri sisteme yüklendiğinde sistem bir bildiri numarası tayin edecektir. Bundan sonraki iletişimlerinizde bu bildiri numarasını kullanmanız rica olunur. Kabul edilen bildirilerin yazarlarından en az birinin kongreye katılması gerekmektedir. Tüm kabul edilen bildirilerin özetleri kongre e-kitabında yer alacaktır. Kabul edilen bildirinin sunumu sırasında çıkar çatışması bildirimine yer verilmelidir (sunumlarda başlık slaytından sonra, posterlerde dip not olarak).

2. Bilimsel içerik ve etik kurallar

Bildiri özetleri hazırlanırken konu ve içerik açısından özgün ve kapsamlı olmasına önem verilmelidir. Özette çalışmanın amacı ve kullanılan yöntemler kısaca belirtilmeli, bulgular yeterli sayısal ayrıntıyla birlikte özetlenmeli ve sonuç, sunulan bulgular çerçevesinde açıklanmalıdır. Bilimsel dil ve imla kurallarına dikkat edilmesi önem arz etmektedir. Özellikle klinik çalışmalarda ve hayvan çalışmalarında etik kurallara uyulmuş olması mutlak bir ön koşuldur. Bildiriler, bilimsel kurul tarafından kör (bildirinin gönderildiği merkez ve yazar isimleri kapalı) olarak değerlendirilip puanlamaktadır. Bu nedenle, bildiri içerisinde kişi ya da kurum bilgisi verilmemelidir. Bu kurallara uymayan bildiriler değerlendirmeye alınmadan reddedilecektir.

Bildiriler aşağıda belirtilen konularda hazırlanabilir. Bildiri sisteme yüklenirken hangi alanda hazırlandığı mutlaka belirtilmelidir.

 • Yenidoğan: Özofagus atrezisi, konjenital diyafragma hernisi (KDH), karın duvarı defektleri, nekrotizan enterokolit (NEK), barsak atrezileri, malrotasyon/volvulus, mekonyum ileus, yenidoğan döneminde gerçekleştirilen tanısal girişimler, yenidoğan döneminde cerrahi girişimle sağaltılan onkoloji harici tüm patolojiler
 • Toraks: göğüs duvarı deformiteleri, konjenital pulmoner havayolu malformasyonları, konjenital lober amfizem, pulmoner sekestrasyon, plevral effüzyon, pnömotoraks, yabancı cisim aspirasyonu, yenidoğan dönemi dışı diyafragma patolojileri, akciğerin kist hidatik hastalığı
 • Üst GİS: Koroziv madde alımı ve buna bağlı komplikasyonlar, yabancı cisim yutulması, gastroözofageal reflü, akalazya, mide volvulusu, pilor patolojileri, yenidoğan dönemi dışında duodenum patolojileri, üst gastrointestinal sistem endoskopi uygulamaları
 • Alt GİS: İnvajinasyon, Meckel divertikülü, apandisit, anorektal malformasyonlar, Hirschsprung Hastalığı, polipoid hastalıklar, anüs ve rektumun tüm kazanılmış hastalıkları, alt gastrointestinal sistem endoskopi uygulamaları
 • Hepatobiliyer sistem; Biliyer atrezi, safra yolu malformasyonları, kolelitiyazis, karaciğer patolojileri, pankreas patolojileri, karaciğerin kist hidatik hastalığı, dalağın cerrahi patolojileri
 • Onkoloji: Tüm solid kitleler, venolenfatik malformasyonlar, hemanjiyomalar
 • Genel: Baş-boyun lezyonları, tiroid, meme patolojileri, over torsiyonu, inmemiş testis, inguinal herni, hidrosel, pilonidal sinüs, santral ven kateterizasyonu, periton diyaliz kateteri uygulamaları
 • Travma, yanık
 • Üroloji: Obstrüktif üriner patolojiler (üreteropelvik bileşke darlığı, üreterovezikal bileşke darlığı, posterior üretral valv, vb), vezikoüreteral reflü, üriner sistemin gelişimsel anomalileri (ektopik böbrek, çift sistem, vb), hipospadias, diğer penil anomaliler, sünnet, ürolitiyazis, ekstrofi-epispadias kompleksi, cinsiyet gelişim bozuklukları, sistoskopik ve üreterorenoskopik girişimler
 • Deneysel çalışmalar: Hangi sistemle ilişkili ise o sisteme ait alt başlıkta yüklenmeli.

Bildirinin sunum tercihi (sözlü, poster, video, olgu sunumu) sisteme yüklenirken belirtilmelidir. Ancak, Bildiri değerlendirilmesi sonrasında bilimsel kurul tarafından sunum formatı değiştirilebilir.

3. Bildiri özeti yazım kuralları

Bildiri özetlerinin aşağıdaki kurallara uyularak hazırlanması gerekmektedir.

 • Başlık, kurum adları ve özet hem Türkçe hem İngilizce olarak yazılmalıdır.
 • Yazar isimlerinde akademik unvan kullanılmamalıdır.
 • İsimler sadece ilk harf büyük olacak şekilde küçük harfle yazılmalıdır.
  Örn: Cahit Güçlü
 • Yazarların çalıştıkları kurumların ad ve adresleri sadece bildiri sistemine yükleme yapılması sırasında belirtilmelidir. Kişi ya da kurum bilgisinin başlık ya da metin içerisinde verilmemelidir.
  Örn: ... Üniversitesi Tıp Fakültesi, ... Ana Bilim Dalı, İstanbul
 • Özet başlığının sadece ilk harfi büyük yazılmalıdır. (Kısaltmalar istisnadır.)
 • Özet içinde kısaltma kullanılması halinde, kısaltmanın açık adı parantez içinde belirtilmelidir.
 • Sözlü sunum özeti; amaç, yöntem, bulgular ve sonuç (İngilizce özet için aim, methods, results, conclusions) başlıkları kullanılarak yazılmalıdır.
 • Olgu sunumu özeti; giriş, olgu sunumu ve sonuç (İngilizce özet için introduction, case presentation, conclusions) başlıkları kullanılarak yazılmalıdır.
 • Video sunum özeti; amaç, video yöntem ve bulgu, sonuç(İngilizce özet için aim, video method and results, conclusion) başlıkları kullanılarak yazılmalıdır.
 • Özetin tamamı, başlık, yazar adları ve kurum adları hariç olmak üzere 300 kelimeyi geçmemelidir.

4. Olgu sunumu hazırlama rehberi

Yukarıdaki bildiri kurallarına ek olarak;

 • Sunulacak olan olgunun özgün olmasına dikkat edilmelidir.
 • Sunum tercihi (poster, olgu sözlü sunumu) bildiri yükleme sırasında belirtilmelidir.
 • Olgu sunumu metni içerisinde hasta kimliğini gösteren isim, kimlik numarası, hasta dosyası, vb kullanılmamalıdır.
 • Olgu sunumunda hastaya ait resim, ameliyat görüntüsü vb kullanılacaksa hasta ve/veya yasal velisinden izin alındığı belirtilmelidir.
 • Olgu sunumu özeti; giriş, olgu sunumu ve sonuç (İngilizce özet için introduction, case presentation, conclusions) başlıkları kullanılarak yazılmalıdır.

5. E-Poster hazırlama rehberi

Poster sunumları dijital ekranda görülebilecek formatta MS powerpoint veya Adobe-acrobat programları kullanılarak hazırlanmalıdır.

Posterlerin tek sayfada görüntülenebilecek şekilde dikey olarak ve 300dpi çözünürlükte ve 1080x1920 ölçülerinde hazırlanması gerekmektedir.

Hazırlanan posterin en geç 25 Ağustos 2024 tarihine kadar cahitguclu@gmail.com mail adresine yollanması gerekmektedir. Lütfen kongreye gelirken bir dijital kopyasını da yanınızda getiriniz.

6. Video sunumu hazırlama rehberi

 • Video sunumların değerlendirme kurulu tarafından değerlendirilebilmesi için online yüklenen özet dışında özet video dosyasının da gönderilmesi gerekmektedir.
 • Video özet dosyası WMV, AVI ya da MP4 formatında hazırlanmalıdır.
 • Video özet dosyasının süresi 2 dakikayı geçmemelidir.
 • Hazırlanan video özet dosyası dropbox, wetransfer, google drive, yandex disk vs bir platforma yüklendikten sonra paylaşım linki info@bildirim.org e-posta adresine bildirilmelidir.
 • Yüklediğiniz video dosyasında sorun olması durumunda sizinle iletişim kurabilmemiz için lütfen gönderdiğiniz epostaya ayrıntılı iletişim bilgilerinizi ve özellikle cep telefonu numaranızı eklemeyi unutmayınız.
 • Video dosyalarının yüklenmesi için son tarih bildiri gönderim son tarihi ile aynıdır.
 • Video özeti gönderilmeyen video sunumları değerlendirme dışı bırakılır.

Kongrede sözlü sunum veya poster sunumu olarak kabul edilen bildiri özetlerinin basılmak üzere değerlendirilmesi amacıyla, Çocuk Cerrahisi Dergisi’ne gönderilmesi beklenmektedir. Dergi yazım kurallarına uygun hazırlanarak 15.10.2024 tarihine kadar gönderilen makaleler bilimsel kurul tarafından kongre özel sayısı için değerlendirmeye alınacaktır (https://journalpedsurg.org).